regulamin-header

REGULAMIN

Lubelska Szkoła Pływania

________

 1. Organizatorem zajęć jest LSP Sport sp. z o.o.
 2. Osoby uczestniczące w kursach obowiązuje przestrzeganie regulaminu zajęć oraz regulaminu pływalni, na której odbywa się kurs.
 3. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po opłaceniu kursu. Osoby, które nie opłaciły kursu są automatycznie wykreślane z list.
 4. Zajęcia odbywają się w ramach kursów odbywających się w terminach określonych przez organizatorów.
 5. Zajęcia można rozpocząć w dowolnym momencie, o ile są miejsca w danej grupie.
 6. W zajęciach biorą udział dzieci od 4 miesiąca życia. Dzieci do 4 roku życia wchodzą do wody pod opieką jednego dorosłego opiekuna.  Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy wiekowe.
 7. Za nieobecności pieniądze nie są zwracane. Odrobienie zajęć jest możliwe w takiej samej grupie wiekowej, z zastrzeżeniem że w grupie tej są wolne miejsca. Odrobieniu podlegają 2 nieobecności podczas danego kursu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Nieobecności nie można odrabiać w kolejnych kursach.
 8. Zwrot opłaty za kurs może nastąpić w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub choroby (udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim), które uniemożliwią uczestnikowi kontynuowanie kursu lub w przypadku gdy osoba z listy rezerwowej zdecyduje się na udział w kursie.
 9. Należność za zajęcia, w których uczestnik brał udział nie podlega zwrotowi.
 10. W przypadku chęci  kontynuacji kursu w kolejnej edycji, uczestnik powinien zdeklarować oraz opłacić uczestnictwo w kolejnym kursie najpóźniej do ostatnich zajęć  kursu, którego jest uczestnikiem. Po tym terminie organizatorzy zastrzegają sobie prawo zapisania nowych osób na wolne miejsca.
 11. Na zajęcia należy przybyć 10 minut wcześniej, przebrać się i przygotować do zajęć, następnie punktualnie zgłosić się do Instruktora.
 12. Przed zajęciami i po ich zakończeniu odpowiedzialność za osoby nieletnie w pełni ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 13. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego zajęcia jest zabronione.
 14. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania poleceń instruktora oraz ratownika.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 16. W przypadku nie przestrzegania zapisów regulaminu organizator zastrzega sobie prawo do wykreślenia uczestnika z kursu.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz zmiany zapisów podczas trwania kursu.

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać