regulamin-header

REGULAMIN KURSÓW

Lubelska Szkoła Pływania

________

 1. Organizatorem zajęć jest LSP Sport sp. z o.o. Zajęcia odbywają się w ramach cyklicznych kursów zorganizowanych w terminach określonych przez organizatorów lub jako lekcje indywidualne.
 2. Osoby uczestniczące w kursach obowiązuje przestrzeganie regulaminu kursów LSP oraz regulaminów pływalni, na której odbywa się kurs.  Udział w kursie jest jednoznaczne z akceptacją zapisów tych regulaminów.
 3. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po opłaceniu kursu. Osoby, które nie opłaciły kursu są automatycznie wykreślane z list.
 4. Zajęcia można rozpocząć w dowolnym momencie, o ile są miejsca w danej grupie.
 5. Kwota za zajęcia, w których uczestnik nie brał udziału (nieobecności) nie podlega zwrotowi.
 6. Możliwe jest odrobienienie nieobecności w trakcie trwania wykupionego kursu.  Zasady odrabiania nieobecności są opisane na stronie internetowej w zakładkach – odrabianie zajęć.
 7. Organizator dopuszcza możliwość odrabiania nieobecności po zakończonym kursie. Warunkiem jest uczestnictwo i opłacenie kolejnego kursu.
 8. Zwrot opłaty za kurs może nastąpić wyłącznie w przypadkach losowych np. w związku z nieszczęśliwym wypadkiem czy chorobą (udokumentowaną zaświadczeniem lekarskim), które uniemożliwiają uczestnikowi uczestniczenie w zajęciach. W takich przypadkach należy zgłosić rezygnację z udziału w kursie (drogą mailową na adres info@plywanie.lublin.pl), wskazując jej przyczynę. Kwota zwrotu stanowi równowartość zajęć, które pozostały do końca kursu od momentu zgłoszenia rezygnacji.
 9. W przypadku chęci  kontynuacji kursu w kolejnej edycji, uczestnik powinien zdeklarować oraz opłacić uczestnictwo w kolejnym kursie najpóźniej do ostatnich zajęć  kursu, którego jest uczestnikiem. Po tym terminie organizatorzy zastrzegają sobie prawo zapisania nowych osób na wolne miejsca.
 10. Przed zajęciami i po ich zakończeniu odpowiedzialność za osoby małoletnie w pełni ponoszą rodzice lub opiekunowie. Instruktor sprawuję opiekę nad kursantem wyłącznie w trakcie trwania zajęć.
 11. Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy wiekowe.
 12. W zajęciach biorą udział dzieci od 4 miesiąca życia. Dzieci do 4 roku życia wchodzą do wody pod opieką jednego dorosłego opiekuna.
 13. Na zajęcia należy przybyć 10 minut wcześniej, przebrać się i przygotować do zajęć, następnie punktualnie zgłosić się do instruktora.
 14. Uczestnicy mogą wejść do wody dopiero po komendzie instruktora prowadzącego zajęcia.
 15. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania poleceń instruktora oraz ratownika.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 17. W przypadku nie przestrzegania zapisów regulaminu organizator zastrzega sobie prawo do wykreślenia uczestnika z kursu.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać